สิทธิประโยชน์จาก สปสช.
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

        ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถเข้ารับห้ยาต้านไวรัสเอชไอวี ได้ที่โรงพยาบาลที่ลงทะเบียน โดยมีการปรับสูตรการให้ยาจามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ คือ รับยาต้านตามระดับ CD 4 ต่ำกว่า 350 แต่ต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ 4 ข้อ ได้แก่ 1.มีภาวะตับอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี 2.มีอายุมากกว่า 50 ปีและป่วยเป็นโรคเบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง หรือภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ 3.มีภาวะแทรกซ้อนทางไตที่เกิดจากเชื้อเอชไอวี และ 4.หญิงหลังคลอดที่มีค่า CD 4 ในขณะตั้งครรภ์ ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 350 กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่มีอาการโรคติดเชื้อฉวยโอกาสผู้ป่วยวัณโรคจะได้รับยาต้าน ไวรัสไม่ว่าจะมีระดับ CD 4 เท่าใด