ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน 3 เรื่อง
5 ตุลาคม 2558

คู่มือประชาชน 3 เรื่อง

1.การลงทะเบียนเลือก / เปลี่ยนหน่วยบริการประจำ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2.การพิจารณาอนุญาตเป็นหน่วยบริการ  ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

3.การพิจารณาอนุญาตให้ออกจากการเป็นหน่วยบริการโดยสมัครใจ  ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่  www.info.go.th เลือก กระทรวงสาธารณสุข เลือก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ