กระจายข่าวสุขภาพ
กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวิ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยวัณโรค และสปสช. เขต 12 สงขลา จัดเวทีแลก
22 มิถุนายน 2555

                เมื่อวันที่  18-19 มิถุนายน 2555  กองทุนเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์และผู้ป่วยวัณโรค และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  12  สงขลา  จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานบริการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี  ผู้ป่วยเอดส์  และผู้ป่วยวัณโรค  มุ่งพัฒนาระบบบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี  ทั้งด้านการบริหารจัดการคลังยาต้านไวรัส และพัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อ  มีคณะทำงานวิชาการด้านเอดส์ระดับเขต  แพทย์  เภสัชกร  พยาบาล  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเอดส์และวัณโรคในระดับจังหวัด  เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์  ร่วมประชุม  จำนวน 90  คน 

                แพทย์หญิงเรณู  ศรีสมิต  ที่ปรึกษาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  กล่าวถึงวัตถุประสงค์การประชุมว่า เพื่อมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์  รับฟังความสำเร็จในการดำเนินงานเอดส์และวัณโรคของหน่วยบริการ  รวมถึงชี้แจงทิศทางการดำเนินงานกองทุนในปีต่อไปให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ   

                นพ.สรกิจ ภาคีชีพ ผู้จัดการอาวุโสกองทุนผู้ติดเชื้อฯ ได้กล่าวถึงทิศทางการบริหารจัดการกองทุนในปี 2556 และการเตรียมการเพื่อบูรณาการบริการผู้ติดเชื้อ 3 + 1 กองทุน โดยเน้นให้ผู้ติดเชื้อได้รับบริการที่มีคุณภาพเท่าเทียมตามสิทธิ และได้รับการรักษาต่อเนื่อง ลดการดื้อยา ด้วยระบบสารสนเทศกลาง 

                การบริหารจัดการด้านยา ภก.ยุทธพงษ์ เจริญสวัสดิ์ ได้กล่าวถึงการพัฒนาระบบเบิกจ่ายยา ซึ่งจะมีการล๊อคการจ่ายยาต้านไวรัสเอชไอวี และยาวัณโรค ทุกตัว เริ่ม 1 ตุลาคม 2555 นี้ 

                การพัฒนาสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อ คุณอาทิตย์ ผู้สำอาง ผู้รับผิดชอบโปรแกรม ได้กล่าวถึงการพัฒนา NAP Phase3  ว่าจะทำให้ผู้บันทึกข้อมูลสะดวกมากขึ้น รวมทั้งจะได้มีการอบรมการบันทึกโปรแกรมสำหรับเจ้าหน้าที่รายใหม่ด้วย 

                นอกจากนั้น  ยังมีการนำเสนอ  Case Conference การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/วัณโรค  เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้มีแนวทางในการพัฒนาวิธีการดูแลผู้ป่วยต่อไป  ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลจะเห็นว่า ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เสียชีวิต ไม่ได้เสียชีวิตจากการติดเชื้อฉวยโอกาสเพียงอย่างเดียว  แต่เป็นปัญหาด้านโรคระบบอื่นๆ  เหมือนผู้ป่วยทั่วไปอีกด้วย 

 

ข่าวโดย : สายชล  ผาณิตพจมาน  กลุ่มพัฒนาคุณภาพบริการ