กระจายข่าวสุขภาพ
ประชุมพิจารณาจัดสรรงบค่าเสื่อมตติยภูมิเฉพาะด้าน
13 มิถุนายน 2555

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 สปสช. เขต 12 สงขลา จัดประชุมพิจารณาจัดสรรงบค่าเสื่อมตติยภูมิเฉพาะด้าน ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา โดยมีตัวแทนเครือข่ายรพ.ตติยภูมิ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป และรพ.สงขลานครินทร์ เข้าร่วมประชุม