ภาพกิจกรรมจาก facebook
ศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูก รพ.หาดใหญ่
(ภาพกิจกรรมจาก facebook)