ภาพกิจกรรมจาก facebook
วันคนพิการสากล
15 มี.ค.2561 : สปสช.เขต 12 สงขลา นำโดย ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา พร้อมจัดบู๊ทนิทรรศการให้ความรู้สิทธิผู้พิการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บัตรทอง) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดย สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา โดยมีประเด็นหลัก คือ การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน ภายใต้แนวคิด ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ รวมทั้งให้ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อคนพิการ ส่งเสริมการแสดงพลังคนพิการให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม อันจะนำไปสู่การสร้างโอกาสและสิทธิของคนพิการให้เท่าเทียมกับบุคคลอื่น ต่อไป...//
(ภาพกิจกรรมจาก facebook)