ข่าวสารความเคลื่อนไหว
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา
ปฏิทินกิจกรรม
กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

  ----- ไม่มีข้อมูล -----

แบบสำรวจความคิดเห็น
ร่วมแสดงความคิดเห็น ความพึงพอใจในการให้บริการของสปสช. เขต12 (ดู : 1,202)
 • ดีมาก
 • ดี
 • ปรับปรุง
คำถามที่พบบ่อย
 • สิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้จาก สปสช.
  01
  ตอบ
  โดย -
   สิทธิประโยชน์หลัก ได้แก่ บริการขั้นพื้นฐานทางการแพทย์ หมายความรวมถึง บริการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจ การวินิจฉัยและการรักษาพยาบาล โดยสามารถรับบริการ ได้ที่ สถานีอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง และโรงพยาบาลเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพฯ
 • สิทธิเฉพาะสำหรับคนพิการมีอะไรบ้างค่ะ
  02
  ตอบ
  โดย -
   สิทธิเฉพาะสำหรับคนพิการ ได้แก่ สิทธิการได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งในและนอกหน่วยบริการ ได้แก่ กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดการประเมิน/แก้ไขการพูด จิตบำบัด พฤติกรรมบำบัดการฟื้นฟูการได้ยิน การฟื้นฟูการเห็น การได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยตามประเภทความพิการ การพัฒนาศักยภาพในรูปแบบอื่นๆ เช่น การเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพการมองเห็น การสื่อสารการปรับพฤติกรรม รวมทั้ง การอบรมญาติหรือผู้ดูแลในการดูแลคนพิการ เป็นต้น