รู้จัก สปสช. เขต 12
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 12 สงขลา
เสริม สาน สร้าง สุขภาพคนใต้
ประวัติความเป็นมา สปสช.
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นองค์กรของรัฐ ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย สปสช. ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ซึ่งมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และด้วยการบริหาร จัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สปสช. จึงได้ รับรางวัล ทุนหมุนเวียนดีเด่น จากกระทรวงการคลังมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2551
นอกจากนี้ สปสช. ได้พัฒนาโครงสร้างการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับพื้นที่ โดยจัดตั้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต จำนวน แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดด้วยความสัมพันธ์แบบ partnership ในฐานะสำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัด ทั้งนี้เพื่อก้าวไปให้ถึงจุดมุ่งหมายตามวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ มีระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่นใจ และผู้ให้บริการมีความสุข
ประวัติความเป็นมา สปสช. เขต 12
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 เพื่อสานต่อนโยบายรัฐบาลในการสร้างหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมประชาชนคนไทยทุกคน เพื่อให้ทุกคนได้รับบริการที่มีคุณภาพตามความจำเป็น อย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน ด้วยระบบบริหารจัดการและการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงสิทธิของ ประชาชนในการเลือกหน่วยบริการของตนเอง รวมถึงการที่ผู้ให้บริการมีความสุขและสัมพันธภาพ ที่ดีกับผู้รับบริการด้วย และจากมติการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2548 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 ได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งสำนักงานสาขาเขตเพิ่มเติมอีก 11 แห่ง (รวมที่ กทม.และขอนแก่น เป็น 13 แห่ง) โดยจัดตั้งเพิ่มเติม 3 แห่งในปีงบประมาณ 2548 ซึ่งได้แก่ สำนักงานสาขาเขตพื้นที่ (เชียงใหม่) สำนักงานสาขาเขตพื้นที่ (นครสวรรค์) และสำนักงานสาขาเขตพื้นที่ (สงขลา) ตามลำดับ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ได้เริ่มดำเนินงานตามภารกิจในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 โดยในระยะเริ่มแรกได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ ใช้สถานที่บริเวณชั้น 2 ตึกเวชกรรมสังคม เป็นสำนักงานชั่วคราว ต่อมาในเดือนมีนาคม 2549 จึงได้มีการย้ายสถานที่ปฏิบัติงานมาที่สำนักงานในปัจจุบัน ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 456/2 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา